උපස්ථායක / සෞඛ්‍ය කාර්යය සහයක (කනිෂ්ඨ) / සෞඛ්‍ය කාර්යය සහයක (සාමාන්‍ය)

2023 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු නියෝග මුල් පිටුව බදුල්ල 2023 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු නියෝග මුල් පිටුව මොණරාගල උපස්ථායක සෞඛ්‍ය කාර්යය සහයක (කනිෂ්ඨ) සෞඛ්‍ය කාර්යය සහයක (සාමාන්‍ය)  416 AL,...